www.konzulaty.sk

Chcete žiť a pracovať vo Veľkej Británii ?

Zdroj: HNonline.sk

Dňom vstupu Slovenska do Európskej únie bola Veľká Británia jednou z mála krajín (spolu so Švédskom a Írskom), ktoré sa rozhodli v rámci slobodného pohybu osôb prijať zamestnancov z nových členských krajín bez obmedzení (len s obmedzeniami proti zneužívaniu sociálneho systému).
Britská vláda teraz urobila ďalší ústretový krok, keď na oficiálnych stránkach ministerstva vnútra (www.ind.homeoffice.gov.uk) zverejnila všetky potrebné informácie pre občanov z nových členských krajín únie, týkajúcich sa práce a pobytu na území kráľovstva v ich materinskom jazyku. HN prinášajú základné informácie o vstupe, pobyte a práci vo Veľkej Británii.

Vstup na britské územie
Slovenskí občania sa musia preukázať platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom. Keď pricestujete do prístavu alebo na letisko, použite oddelený priechod označený Európska ekonomická oblasť (EEA)/Európska únia (EU). Zákon Európskeho spoločenstva dáva právo žiť vo Veľkej Británii, ak:
• pracujete vo Veľkej Británii alebo
• máte dosť peňazí na svoju obživu bez podpory z verejných prostriedkov.
Ak spĺňate tieto podmienky, môžu sa k vám pripojiť aj rodinní príslušníci. Podľa legislatívy Európskeho spoločenstva sa za rodinu považujú:
• manžel alebo manželka;
• deti a vnúčatá, alebo deti a vnúčatá vášho manžela/vašej manželky (ak majú menej ako 21 rokov alebo ak majú viac ako 21 rokov a sú od vás závislé);
• závislí príbuzní, napríklad rodičia a starí rodičia alebo rodičia a starí rodičia vášho manžela/vašej manželky;
• ak ste študent, môžu sa k vám pripojiť iba váš manžel/vaša manželka a deti, ktoré sú od vás závislé;
• nezosobášení partneri z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, ak spĺňajú prisťahovalecké pravidlá.
Vaši ďalší príbuzní – bratia, sestry alebo bratranci, nemajú automaticky právo žiť s vami. No ministerstvo vnútra môže zvážiť žiadosti od vašich ďalších príbuzných, ktorí sa chcú k vám pripojiť, ak pracujete vo Veľkej Británii. Robí sa tak v týchto prípadoch:
• vaši príbuzní sú osoby od vás závislé alebo
• žili s vami pred vaším príchodom do Veľkej Británie.
Rodinní príslušníci, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi EEA (krajiny EÚ + Švajčiarsko, Lichtenštajnsko...), musia získať povolenie pre rodinu, ak prichádzajú so zámerom žiť s vami trvalo alebo dlhodobo. Musia získať povolenie predtým, než do Veľkej Británie vycestujú. Štátni príslušníci niektorých krajín potrebujú do Veľkej Británie víza. Informácie o tom, kto potrebuje víza, získate na: www.ukvisas.gov.uk.
 

Povolenie na pobyt
Ľudia, ktorí majú plné právo voľného pohybu v rámci Európskej únie, môžu získať povolenie na pobyt, ktoré tento status potvrdzuje. O toto povolenie môžu občania požiadať na formulári EEC1.
Plné právo voľného pohybu máte, ak ste:
• občanom Malty alebo Cypru, ktorý pracuje vo Veľkej Británii;
• občanom iného pristupujúceho štátu a pracujete vo Veľkej Británii legálne 12 mesiacov nepretržite;
• pracujete ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo
• žijete vo Veľkej Británii ako študent riadneho štúdia, alebo ste dôchodcom či sebestačná osoba.
Ak si nie ste istý svojím imigračným postavením, obráťte sa na Immigration and Nationality Enquiry Bureau (tel. 0870 606 7766). O pobyt treba požiadať, formulár žiadosti získate od Application Forms Unit (Oddelenie pre žiadosti).
Telefón: 0870 241 0645
Textová – telefónna služba: 0800 3898289
alebo navštívte: www.ind.homeoffice.gov.uk
Formulár žiadosti vysvetľuje, ako si môžete potvrdiť svoje postavenie v Spojenom kráľovstve.
 

Registrácia zamestnancov
Po 1. máji 2004 väčšina štátnych príslušníkov nových členských štátov (okrem Cypru a Malty), ktorí budú pracovať vo Veľkej Británii, podlieha systému registrácie pracovníkov z pristupujúcich krajín. Ak plánujú pracovať dlhšie ako jeden mesiac pre zamestnávateľa vo Veľkej Británii, podliehajú tomuto systému a musia sa zaregistrovať.
Po legálnom odpracovaní 12 mesiacov vo Veľkej Británii bez prerušenia, budete mať plné právo voľného pohybu. Potom môžete získať povolenie EEA na pobyt, ktoré potvrdí váš status.
Žiadosť o registráciu treba predložiť čo najskôr po začatí novej práce. Ak nepodáte žiadosť do jedného mesiaca, vaše zamestnanie bude po tomto dátume nelegálne. Bude nelegálne, musíte prestať pracovať až dovtedy, kým vám nevydajú registračné potvrdenie. Je potrebné vyplniť formulár žiadosti WRS, kde uvediete meno, adresu, dátum narodenia, národnosť a údaje o vašom zamestnaní.
Formulár žiadosti a ďalšie informácie získate na telefónnom čísle 08705 210 224 alebo navštívte www.ind.homeoffice.gov.uk prípade www.workingintheuk.gov.uk .
Žiadosť zašlite na adresu:
Worker Registration Team
Home Office
Walsall Road
Cannock
WS11 0WS
Odporúča sa poslať žiadosť doporučenou poštou. Ak ide o prvú žiadosť, musíte s ňou poslať:
• list od zamestnávateľa, v ktorom potvrdí vaše zamestnanie;
• dve fotografie pasového formátu;
• váš pas alebo občiansky preukaz a
• platbu v hodnote 50 libier.
Po kladnom vybavení žiadosti získate tieto dokumenty:
Registračná karta (preukaz)
Obsahuje meno, dátum narodenia, národnosť, fotografiu a špecifické referenčné číslo. Registračná karta platí po celý čas, kým ste zaregistrovaný v systéme.
Registračné potvrdenie
Má formu listu. Oprávňuje vás pracovať pre zamestnávateľa uvedeného v žiadosti. Kópiu dostane váš zamestnávateľ. Potvrdenie stráca platnosť v deň, keď ukončíte pracovný pomer u tohto zamestnávateľa. Ak už viac nepracujete pre tohto zamestnávateľa, potvrdenie už neplatí.
Pas alebo občiansky preukaz
Registračnú kartu a registračné potvrdenie treba uchovávať na bezpečnom mieste. V prípade, že vaša žiadosť nebude úspešná (napríklad ak sa nemusíte registrovať v rámci tohto systému), úrad vám pošle zamietavý list a pas alebo občiansky preukaz. Platbu vám vrátia v plnej výške. Kópiu zamietavého listu zašlú aj vášmu zamestnávateľovi.
Čo v prípade, ak zmeníte zamestnanie? Musíte podať žiadosť o registračné potvrdenie v rámci systému registrácie pracovníkov, ktoré vás bude oprávňovať pracovať pre nového zamestnávateľa. Znova treba použiť formulár žiadosti WRS.
Uviesť treba referenčné číslo uvedené na vašej registračnej karte a údaje o svojom novom zamestnávateľovi. Potom dostanete nové potvrdenie, na ktorom bude uvedený váš nový zamestnávateľ. Treba si uchovať nové, ale aj pôvodné potvrdenie a registračnú kartu s fotkou. Platí sa len pri prvej žiadosti o registráciu v systéme registrácie pracovníkov, keď dostanete aj registračnú kartu.
Ak máte súčasne viac zamestnaní, musíte podať žiadosť o registračné potvrdenie pre každého zamestnávateľa.

Najčastejšie otázky a odpovede

Čo ak sa moje zamestnanie skončí?
Ak si nárokujete na prídavky na deti alebo daňové dobropisy a vaše zamestnanie sa skončí, musíte sa obrátiť na medzinárodnú informačnú linku pre detské prídavky: 0845 302 1454.

Čo mám urobiť, ak stratím svoju registračnú kartu alebo potvrdenie?
Obráťte sa na Worker Registration Team (tím pre registráciu pracovníkov).

Musím platiť daň a sociálne poistenie?
Musíte platiť daň a príspevky sociálneho poistenia, ak váš príjem dosiahne určitú úroveň. To zariaďuje váš zamestnávateľ a zvyčajne sa tieto príspevky odpočítajú z vášho platu. Ak ste vo Veľkej Británii pracovali už predtým a nie ste si istí, pokiaľ ide o daň a príspevky sociálneho poistenia za skoršie obdobia, môžete sa obrátiť na linku pomoci Inland Revenue pre dane a príspevky (Daňový úrad) 0845 608 6000.

Čo mám urobiť, ak som samostatne zárobkovo činná osoba?
Musíte sa okamžite zaregistrovať na Inland Revenue (Daňový úrad) zatelefonovaním na číslo 0845 915 4515. Za neskorú registráciu je pokuta 100 libier.

Koľko hodín môžem pracovať?
Existuje zákonný limit na priemerný pracovný čas, prestávky na oddych a platenú ročnú dovolenku pre väčšinu pracovných miest. Treba, aby ste sa vy aj zamestnávateľ uistili, či neporušujete podmienky. Môžete tak urobiť zavolaním na Department of Trade and industry (Ministerstvo obchodu a priemyslu) 0845 6000 925 alebo navštíviť www.dti.gov.ukk.

Dostanem pracovné voľno?
Ak pracujete na plný úväzok, máte právo na štyri týždne platenej dovolenky za rok; takže napríklad, ak máte zmluvu na jeden rok a pracujete päť dní v týždni, máte právo na 20 dní dovolenky. Tento počet však môže zahŕňať aj štátne sviatky, takže je nutné si overiť vašu zmluvu, aby ste zistili, aké sú vaše nároky na dovolenku. Ak ste si nevyčerpali všetku dovolenku a vaše zamestnanie sa skončí, váš zamestnávateľ vám musí vyplatiť náhradu za tie dni, ktoré ste si nevyčerpali.